Татнет йолдызлары

Б?йгене? нигезл?м?се

Гомуми нигезл?м?л?р

1.1. Б?йгене? р?сми исеме

«Татнет йолдызлары» («Tatnet yoldizlari») интернет-проектлар б?йгесе.

Б?йгене? рус теленд? р?сми исеме - «Звезды Татнета» (алга таба - Б?йге). Б?йгене? р?сми сайты: http://tatar.su

1.2. Б?йгене ?тк?р?не? максатлары

Конкурс ел саен Интернет челт?рене? татар сегментында аеруча зур ???миятк? ия булган, Татарстан Республикасы д??л?т телл?ренд? (татарча ??м/яис? рус теленд?) яис? Татарстан Республикасына багышлап башка телл?рд? ясалган м?гъл?мати ресурсларны барлау максатыннан ?тк?рел?.

Б?йгене? т?п максаты булып и?ат, аралашу, ял ит?, ??н?ри эшч?нлек ?чен я?а мохит буларак м?гъл?мати интернет-тир?лек ?сешен? ярд?м к?рс?т? тора, ул т?б?нд?ге максатларны да к?з алдында тота:

 • татар интернет-??мгыятьл?рен консолидациял?? ??м берл?штер?;
 • татар телен ??м м?д?ниятын ?стер?д? Интернет глобаль челт?ре ??м м?гъл?мати технологиял?р м?мкинлекл?рен файдалану;
 • Интернет челт?ренд? татар м?гъл?мати тир?леген формалаштыру ??м татар телен Интернет челт?ренд? куллану сферасын ки??йт?;
 • у?ай ??м?гатьчелек карашын булдыру, Интернет глобаль челт?рене? татар милли сегментын ?стер?д? Татарстан Республикасы д??л?т хакимияте ??м идар? ит? органнарын, татар бизнес ??м?гатьчелеген, татар и?тимагый оешмаларын ??м б?тен д?ньяда таралып урнашкан барлык татарларны актив катнашуга ?йд??;
 • Татарстан Республикасыны? и? яхшы м?гъл?мати ресурсларын, шулай ук Интернетта урнаштырылган татар этно-компонентлы татар телле м?гъл?мати ресурсларны таныту;
 • Интернет челт?рен файдалануда и? яхшы технологиял?рне, стратегиял?рне, метод ??м алымнарны файдалануга ?йд??;
 • Интернет челт?ренд? Татарстан Республикасыны? м?д?ни мирасын популярлаштыру;
 • д??л?т, бизнес ??м ??м?гатьчелек арасында эшлекле диалог ?сеше ?чен м?йданчык сыйфатында и? яхшы интернет-ресурслардан файдалануга ?йд??;
 • Татарстан Республикасында барган ??м республика тарафыннан аннан еракларда оештырылып ?тк?рел? торган ???миятк? ия чаралар турында х?б?р итеп тору.

1.3. ?леге Нигезл?м?д? кулланылучы т?п т?шенч?л?р

Б?йге — ?леге Нигезл?м?д? бирелг?н б?ял?? критерийларына туры килг?н интернет-проектларны ачыклауга юн?лтелг?н чаралар ?ыелмасы.

Оештыру комитеты (Оргкомитет) — Б?йгене оештыручылар.

Жюри — сайтларга профессиональ б?я бир?че ??м Конкурс ?и??чел?ре турында карар кабул ит?че кешел?р т?ркеме.

Д?гъва кылучы — Б?йгед? катнашу ?чен т?къдим ителг?н юридик яис? физик зат (гариза бир?че).

Конкурсант — Б?йгед? катнашу ?чен Оештыру комитеты тарафыннан хупланган сайт.

Номинант — ?з номинациясенд? Б?йгене? ?и??чесен билгел?? максатыннан йомгаклаучы тавыш бир? ?чен Жюри яис? интернет кулланучылар сайлап алган сайт.

?и??че — Номинантлар арасыннан ?з номинациясенд? 1, 2 яис? 3-нче урынны алган сайт.

Б?л?кл?р — Б?йгене? ?и??чел?рен? бирел?че призлар ??м дипломнар.

Иган?чел?р — теге яис? бу формада Б?йгег? материаль, м?гъл?мати, технологик яис? башка т?р формада ярд?м к?рс?терг? ?зер физик яис? юридик затлар.

1.4. Б?йгене ?тк?р?не координациял??

Б?йгене ?тк?р?не координациял?? т?рле ?лк?л?рд?ге экспертлардан Жюри составын формалаштыручы Оештыру комитетына й?кл?нелг?н. Б?йгене ?тк?р? барышында Оештыру комитеты Д?гъва кылучыларны? гаризаларын, ??р номинацияд? Конкурсантлар исемлеген, б?йге Номинантлары ??м ?и??чел?ре исемлеген м?гъл?мат базасында туплый ??м аны? т?г?л алып барылуын т?эмин ит?.

Б?йгене оештыручы — Татарстан Республикасыны? «Татмедиа» массак?л?м коммуникациял?р агентлыгы.

1.5. Оештыру комитеты составы

 • Раил Гатауллин – «Белем.ру» ?Ч? директоры, belem.ru интернет-порталына ??м «Белем ?????рл?ре» Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесен? нигез салучы, Оештыру комитеты р?исе;
 • Айнур Сибгатуллин, «Яклау» татар юристлары союзы р?исе, Оештыру комитеты р?ист?ше;
 • Ф?рит Шагиахметов – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? Генераль директорыны? беренче урынбасары;
 • Нурия Беломоина – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? Генераль директоры урынбасары;
 • Марсель Гильмеев – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? гамм?ви матбугат чаралары бел?н эшл?? идар?се башлыгы;
 • Л?йс?н Х?лимова – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? б?лек м?дире.

1.6. Жюри составы

 1. «Функциональлек ??м технология ягыннан камиллек» эш т?ркеме (3 кеше)
 2. «Эчт?лек ??м интерактивлык (рус теленд?)» эш т?ркеме(3 кеше)
 3. «Эчт?лек ??м интерактивлык (татар теленд?)» эш т?ркеме (3 кеше)
 4. «Дизайн ??м юзабилити» эш т?ркеме (3 кеше)

Жюри р?исе Оештыру комитеты тарафыннан билгел?н?, Жюрины? кайсы да булса эш т?ркеме составына кер?, Жюри эше бел?н ?ит?кчелек ит?, Конкурс барышында Жюри ?гъзаларыны? эшч?нлеген координацияли ??м Нигезл?м?д? каралган башка т?р хокукларга ??м бурычларга ия.

1.7. М?гъл?мат алышу

Оештыру комитеты, Жюри ??м Конкурсантлар арасында м?гъл?мат алышу электрон почта ярд?менд? яис? башка т?р элемт? чаралары кулланып башкарыла.

?ск?

Конкурс номинациял?ре.

2.1. Тематик номинациял?р*

2.1.1. Масс-медиа:

Периодик челт?р басмалары; традицион басма массак?л?м м?гъл?мат чараларыны? (газеталар, журналлар ?.б.) челт?р версиял?ре яис? алар т?зег?н веб-ресурслар; теле-, радиотапшыру массак?л?м м?гъл?мат чаралары cайтлары.

2.1.2. Татарский мир и Татарстан (Татар д?ньясы ??м Татарстан)

Д?ньядагы татар ыруглары сайтлары; Татарстан Республикасы ш???рл?ре ??м районнарына багышланган р?сми ??м р?сми булмаган сайтлар.

2.1.3. Наука и образование (Ф?н ??м м?гариф):

Балалар бакчалары, м?кт?пл?р, гимназиял?р, лицейлар, ял ит? лагерьлары, м?кт?п китапхан?л?ре, балалар ?чен ресурсларны эчен? алучы, югары ??м махсус урта уку йортлары сайтлары; м?гариф ?лк?сен? яис? т?рле уку дисциплиналарына багышланган ресурслар, ф?нни эзл?н? институтлары ??м башка ф?нни учреждениел?р cайтлары, ф?нни-техник китапхан?л?р ??м м?гъл?мат базалары.

2.1.4. Культура и искусство, история (М?д?ният ??м с?нгать, тарих):

Музыкага, р?сем с?нгатен?, театрга, кинога, ?д?биятка, тарихка багышланган сайтлар, с?нгать ?с?рл?рене? электрон коллекциял?ре, музыкаль ??м т?рле и?ат т?ркемн?ре, башкаручыларны? сайтлары, ?зл?рене? кумирлары турында ?анатарлары т?зег?н сайтлар.

2.1.5. Краеведение, туризм, спорт и здоровый образ жизни (Туган якны ?йр?н?, туризм, спорт ??м с?лам?т яш?? р?веше):

Туган якны ?йр?н?г?, туризмга, спорт ??м с?лам?т яш?? р?вешен?, Татарстан Республикасында тормыш иминлеге торышына багышланган сайтлар.

2.1.6. Предпринимательство (Эшм?к?рлек):

Татарстан Республикасында коммерция эшч?нлеген алып баручы оешмаларны? сайтлары.

2.1.7. Общественные объединения (И?тимагый оешмалар)

И?тимагый фондлар ??м коммерция эшч?нлеген алып бармаган башка т?р оешмаларны? сайтлары, шулай ук т?рле программалар, акциял?р ??м и?тимагый характердагы т?рле чараларга багышланган сайтлар.

* бу номинациял?рд? рус теленд?ге эчт?лек кен? б?ял?н?.

2.2. Татар теленд?ге номинациял?р

2.2.1. Гамм?ви м?гъл?мат чаралары

Татар теленд? чыгучы периодик челт?р басмалары; традицион басма м?гъл?мат чараларыны? (газеталар, журналлар ?.б.) челт?р версиял?ре яис? алар т?зег?н веб-ресурслар; теле-, радиотапшыру массак?л?м м?гъл?мат чаралары cайтлары.

2.2.2. Татар д?ньясы ??м Татарстан

Татар теленд? ясалган д?ньяк?л?м татар ыруглары сайтлары; Татарстан Республикасы ш???рл?ре ??м районнарына багышланган р?сми ??м р?сми булмаган сайтлар.

2.2.3. Ф?н ??м м?гариф, тел ??м т?рбия

Ф?н ??м м?гариф ?лк?сен? багышланган татар теленд? ясалган сайтлар, шул ис?пт?н балалар бакчалары, м?кт?пл?р, гимназиял?р, лицейлар, ял ит? лагерьлары, м?кт?п китапхан?л?ре, балалар ?чен ресурсларны эчен? алучы, югары ??м махсус урта уку йортлары сайтлары; м?гариф ?лк?сен? яис? т?рле уку дисциплиналарына багышланган ресурслар, ф?нни эзл?н? институтлары ??м башка ф?нни учреждениел?р cайтлары, ф?нни-техник китапхан?л?р ??м м?гъл?мат базалары, татар гаил?л?рен? ??м милли т?рбияг? багышланган сайтлар.

2.2.4. М?д?ният ??м с?нгать, тарих

Музыкага, р?сем с?нгатен?, театрга, кинога, ?д?биятка, тарихка багышланган татар телле сайтлар, с?нгать ?с?рл?рене? электрон коллекциял?ре, музыкаль ??м т?рле и?ат т?ркемн?ре, башкаручыларны? сайтлары, ?зл?рене? кумирлары турында ?анатарлары т?зег?н сайтлар.

2.2.5. Туган якны ?йр?н?, туризм, спорт ??м с?лам?т яш?? р?веше

Туган якны ?йр?н?г?, туризмга, спорт ??м с?лам?т яш?? р?вешен?, Татарстан Республикасында тормыш иминлеге торышына багышланган татар теленд? эшл?п кил?че сайтлар.

2.2.6. Эшм?к?рлек ??м и?тимагый эшч?нлек

Коммерцияле/коммерцияле булмаган оешмалар ??м и?тимагый фондларны? татар теленд? эшл?п кил? торган сайтлары, т?рле программалар, акциял?р ??м и?тимагый характерда булган башка чараларны? татар телле сайтлары.

2.3. Махсус б?л?кл?р

2.3.1. Габдулла Тукай ??м аны? и?атына багышланган и? яхшы сайт

Тууына 125 ел у?аеннан, татар халык шагыйре, ?д?би т?нкыйтьчесе, публицисты ??м т?р?ем?чесе Габдулла Тукай га ??м аны? и?антына багышланган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (2.1.4 ??м 2.2.4 номинациял?ре н?ти??л?ре буенча).

2.3.2. Юл х?р?к?те иминлеген? багышланган и? яхшы сайт

Юл х?р?к?те иминлеге д??л?т инспекциясе (ЮХИДИ) оешуга 75 ел тулу у?аеннан Татарстан Республикасында юл х?р?к?те иминлеген? багышланган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (барлык номинациял?р н?ти??л?ре буенча).

2.3.3. Татарстан Республикасыны? д??л?т телл?ренд? ясалган и? яхшы сайт

Татарстан Республикасыны? ике д??л?т теленд? д? у?ышлы эшл?п кил? торган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (барлык номинациял?р н?ти??л?ре буенча).

2.3.4. И? яхшы татар телле сайт

Татар теленд? у?ышлы эшл?п кил? торган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (татар теленд?ге номинациял?р н?ти??л?ре буенча).

?ск?

Оештыру комитеты эшч?нлеге

3.1. Оештыру комитеты функциял?ре:

 • Конкурсны ?тк?р? турында карар кабул ит?
 • Конкурсны? ?леге Нигезл?м?сен эшл??
 • Конкурсны ?тк?р? шартларын билгел?? (?тк?р? кагыйд?л?ре, сроклары, б?ял?? критерийлары, этаплары ?.б.)
 • Жюри составы турында карар кабул ит? ??м Жюри Р?исен билгел??
 • Конкурсны? башлануын р?сми игълан ит?
 • Конкурсны? м?гъл?мати кампаниясе кысаларында расланган план нигезенд? чаралар уздыру
 • Конкурста катнашырга тел?к белдерелг?н гаризаларны ?ыю; гаризаларны? т?г?л бирел?ен, язылышын, Нигезл?м? тал?пл?рен? туры кил?ен тикшер?
 • Конкурс барышында Жюри эшен координациял??
 • Конкурста ?и??чел?рне б?л?кл?? тантанасын оештыру
 • Оештыру комитеты ??м Конкурс алдында торган башка т?р оештыру сорауларын х?л ит? максатыннан тиешле карарлар кабул ит?

3.2. Оештыру комитеты хокуклары

 • ?леге Нигезл?м?не? 6.5 пунктындагы тал?пл?рг? туры килм?г?н очракта д?гъва кылучы сайтны кире кагу
 • ?леге Нигезл?м? тарафыннан урнаштырылган кагыйд?л?рне бозу, Конкурсны ?тк?р? тал?пл?рен? ??м шартларына туры килм?? очракларында Конкурсантны Конкурста катнашу м?мкинлегенн?н м?хр?м ит?

3.3. Оештыру комитеты бурычлары

 • барлык Конкурсантлар ?чен д? тигез шартлар булдыру
 • Конкурсны ?тк?р?не? ачыклыгын ??м д?реслеген т?эмин ит?
 • б?л?кл?? тантанасы ?т?ч?к к?нг? кад?р Конкурс н?ти??л?рен сер итеп саклау

3.4. Оештыру комитеты ?аваплылыгы

Оештыру комитеты ?леге Нигезл?м?не, Конкурсны ?тк?р? кагыйд?л?рен ??м процедураларын бозган очракта ?авап тота.

Оештыру комитеты т?б?нд?ге очракларда ?авап тотмый:

 • а?а б?йле булмаган с?б?пл?р аркасында интернет-ресурсларны тикшереп карый алмаганда
 • д?гъва кылучыны? гариза тутырганда ялгыш язылган яис? Конкурс барышында ?зг?ртелг?н м?гъл?маты булганда
 • м?гъл?матны бозып к?рс?тк?нд? яис? техник характерда хаталар булганда

Оештыру комитеты ?гъзалары Конкурста ?з сайтлары бел?н катнаша алмыйлар

?ск?

Конкурсантны? хокуклары ??м бурычлары.

4.1. Конкурсант т?б?нд?ге хокукларга ия

 • б?йгене ?тк?р? т?ртибе ??м шартлары турында м?гъл?мат кабул итеп барырга;
 • б?йгед? катнашу ?чен ?зене? гаризасын терк?рг?;
 • гаризаларны кабул ит? вакыты т?мамланырга ким диг?нд? 3 к?н калганда гаризасын кире алырга;
 • б?йгене? ?и??чесе дип танылганда Б?л?кл?рне алырга.

4.2. Конкурсант бурычлы

 • гариза бирер алдыннан ?леге Нигезл?м? бел?н танышырга;
 • гаризаны ?леге Нигезл?м? тал?пл?рен? туры китереп ?з вакытында тапшырырга;
 • Конкурсант статусы бирел? турында м?гъл?матны кабул итеп алганнан со? бер т??лект?н со?га калмый ?з сайтында «Татнет йолдызлары-2011» б?йгесенд? катнашучы» баннерын урнаштырырга. Бу баннер р?сми р?вешт? ?и??чел?р игълан итеп 72 с?гать ?тк?нн?н со? гына сайттан алынып куела ала;
 • ?леге Нигезл?м? тарафыннан билгел?нг?н кагыйд?л?р ??м процедураларны ?т?рг?.

4.3. Конкурсант т?б?нд?гел?р ?чен ?аваплы

 • гаризада к?рс?телг?н м?гъл?матны? т?г?л булуы ?чен;
 • ?леге Нигезл?м?д? каралган шартлар, кагыйд?л?р ??м процедураларны ?т?м?г?н ?чен.

?леге хокук бозулар ?чен Оештыру комитеты Конкурсантны бй?гед? катнашу хокукыннан м?хр?м ит? ала. ?леге факт тиешле Беркетм? бел?н терк?л?. Конкурста катнашу хокукыннан м?хр?м ител? турында х?б?р аны? электрон почтасына ?иб?рел?. Т?з?т?л?р кертк?нн?н со?, Оештыру комитеты р?хс?те бел?н Конкурсант гаризаны я?адан тапшыра ала.

Авторлык хокукын тупас бозучы (сайтта автор р?хс?те булмаган текст материалларын урнаштыручы яис? авторны? ?с?рл?рен яис? аны? ?лешен ?зенеке дип атаучы), этика нормаларын ?т?м??че, Жюри ??м Оештыру комитеты ?гъзаларына мыскыллы с?зл?р ?йт?че Конкурсантлар шунда ук б?йгед? катнашу хокукыннан м?хр?м ител?л?р.

Жюри ??м Оештыру комитеты ?гъзаларына андый т?ртип бозучыларга кызып ?авап бир?д?н тукталып торырга ки??ш ител?. Т?ртип бозулар кабатланган очракта Жюри ??м Оештыру комитеты ?гъзаларына гам?лд?ге закон кысаларында эш й?ртерг? т?къдим ител?, т?ртип бозучыны? сайты урнашкан провайдердан ?леге сайтны ябу тал?п ителерг? д? м?мкин.

?ск?

Сайтларны б?ял?? критерийлары

5.1. Сайтларны б?ял?? критерийлары ??м принциплары

Сайтларны б?ял?? процессында — терк?л? вакытыннан алып ?и??чел?рне билгел?г?нг? кад?р — Жюри ??м Оештыру комитеты ?гъзалары т?б?нд?ге критерийлар ??м принципларга таянып эш й?рт?л?р:

 • Дизайн ??м юзабилити — р?ссамнар, дизайнерлар, юзабилити буенча белгечл?р тарафыннан б?ял?н?
 • Эчт?лек ??м интерактивлык — журналистлар, маркетинг ??м реклама буенча белгечл?р тарафыннан б?ял?н?
 • Функциональлек, технология ягыннан камиллек ??м ???миятлелек — программистлар ??м м?гъл?мати технологиял?р буенча белгечл?р тарафыннан б?ял?н?

Сайтларны ясаган кебек ?к веб-критиканы да т?г?л ф?нн?р р?тен? кертеп булмый. ?мма веб-эшл?нм?л?р буенча ?йд?п баручы белгечл?р тарафыннан «яхшы сайтлар» ясауны? кайбер кагыйд?л?ре булдырылган, конкурсант-сайтлар н?къ мен? алар нигезенд? б?ял?н?ч?кл?р. Шул ук вакытта ??р б?ял?? критериены? чагыштырма кыймм?те сайтны? нинди юн?лешт? ясалуыннан б?йле. Мисалга, я?алыклар сайтында аны? эчт?леге т?п критерий булып торса, с?нгатьк? багышланган сайтта, киресенч?, аны? дизайнына к?бр?к игътибар бирел?ч?к.

5.2. Дизайн ??м юзабилити

Дизайн — ул сайтны? тышкы к?ренешен? характеристика. Дизайнны б?ял?? критерийлары — графиканы? югары сыйфаты, шрифтлар ??м т?сл?рне? д?рес сайланышы, форматны? у?ышлы кулланылуы, сайт алдына куелган бурычларга ??м аудиторияг? туры кил?е. Шулай ук «юзабилити» (структура ??м сайт буенча х?р?к?т ит? у?айлыгы) бик ???миятле. Структура ??м навигация функциял?ре сайтта м?гъл?мат урнашу ?чен ?аваплы. Д?рес оештырылган навигация м?мкинлекл?ре сайттагы тиешле м?гъл?матны у?айлы ??м тиз эзл?п табу м?мкинлеген бир?, сайттагы эчт?лекне эчк? таба да, ки?лекк? д? колачлап кабул итеп алып була.

5.3. Эчт?лек ??м интерактивлык

Эчт?лек (контент) — сайтта булган барлык м?гъл?мат ул. Сайттагы м?гъл?мат темага туры килерг? ??м кулланучыны? игътибарын ??леп ит? алырга тиеш. М?гъл?матны кулланучыга ?иткез? формасы сайт аудиториясен? туры килерг? ??м интернет-м?гъл?матны уку спецификасын ис?пк? алырга тиеш. Сайттагы м?гъл?мат т?рле характерда була ала — м?гъл?мати, утилитар, к??ел ачу ?.б., и? м??име — ул укучыларда кызыксыну уятырга тиеш. Яхшы интерактивлык гиперсылтамалар ??м калкып чыгучы менюдан гына б?йле т?гел — сайт кулланучы бел?н ике яклы аралашу, м?гъл?мат алышу м?мкинлеген булдырырга тиеш. Интерактив элементлар — кулланучыга Интернет челт?рене? башка м?гъл?мат чыганакларыннан ?стенлеген реаль к?рс?т? алучы элементлар ул.

5.4. Функциональлек, технология ягыннан камиллек ??м ???миятлелек

Бу критерийлар сайтны технологик яктан характерлыйлар. Яхшы функциональлек сайтны? тиз ачылуын, андагы сылтамаларны? тиешенч? куелуын, ? технологиял?рне? урынлы кулланылуын а?лата. Сайтны? сыйфаты теге яис? бу серверга, браузер ??м монитор тибына б?йле булмаса тагын да яхшы. Сайтны? ???миятлелеге аны? цитаталануы (тИЦ, PR ?.б.) ??м кулланучылары саны бел?н билгел?н?.

?ск?

Б?йгене ?тк?р? т?ртибе.

6.1. 2011 нче елда б?йгене ?тк?р? этаплары

 • Гаризалар кабул ит?: 15 июль - 15 сентябрь
 • Номинантларны сайлап алу: 16 - 30 сентябрь
 • ?и??чел?рне билгел??: октябрь ае
 • ?и??чел?рне б?л?кл??: ноябрь ае

I этап. Конкурсантларны терк??

6.2. Б?йгед? катнашырга тел?к белдереп гариза бир?

Б?йгед? Гариза кабул ит? башлау к?ненн?н алып б?йге т?мамланганга кад?р (2011 нче елны? ноябре) гам?лд? булып эшл?п кил?че сайт катнаша ала. Гариза бир?че бернич? сайт бел?н Конкурста катнаша ала, сайтлар саны чикл?ним?г?н. Б?йгег? Гаризаны сайтны ясаучы web-оста да, сайт ху?асы да, яис? аны? в?киле д? бир? ала.

Сайт берьюлы ике категория номинацияд? д? катнаша ала («тематик номинациял?р» ??м «татар теленд? номинациял?р»), ?мма бер категория эченд? бер номинацияд? ген? катнашырга хокуклы. Мисалга, «Масс-медиа» номинациясенд? катнашучы сайт параллель р?вешт? «Татарский мир и Татарстан» номинациясенд? катнаша алмый.

Гаризаны чит (сайтка кагылышы булмаган) кешел?р д? яза ала, бу очракта Оештыру комитеты Гаризада к?рс?телг?н элемт? ?чен м?гъл?мат буенча 48 с?гать эченд? бу турыда сайт авторларына яис? ху?асына х?б?р ит? ??м аларны? р?хс?тен ала.

Порталларны? ?лешл?ре, тулы бер т?мамланган эшл?п кил?че сайт буларак оештырылган очракта, б?йгед? аерым катнаша алалар.

Сайт катнашачак номинацияне Гариза бир?че билгели. Оештыру комитеты номинацияне ?зг?рт? т?къдиме бел?н чыгарга хокуклы, ч?нки сайтны? нинди номинацияд? булуы аны? б?йгед? катнашуга кабул ител?г? ??м ?и??г? шансларын билгели.

6.3. Гариза формасы

Б?йгед? катнашу ?чен Гариза электрон формада тутырыла. Формада аермачык тутырылырга тиешле т?б?нд?ге позициял?р бар: Гариза бир?чене? исеме ??м e-mail, аны? сайтка кагылышы (автор, ху?а, в?кил), сайт исеме, веб-адрес (URL), ресурсны? кыскача тасвирламасы, тематик номинация.

6.4. Сайтны? б?йгег? кабул ител? методикасы

Б?йгед? катнаштыру турында карар Оештыру комитеты ?гъзалары арасында тавыш бир? н?ти??сенд? кабул ител?. Тавышлар тигез булган очракта Оештыру комитеты р?исе х?литкеч тавышка ия. Претендентны б?йгед? катнаштыру турында карар 48 с?гать эченд? кабул ител?. Б?йгед? катнашучыга, сайтыны? алгы (титул) битенд? урнаштыру ?чен Б?йге баннеры ?иб?рел?. Б?йгег? кабул ителм?г?н Претендентка, с?б?бен а?латып, х?б?р ?иб?рел?.

6.5. Претендентларны? гаризаларына тал?пл?р

Б?йгед? физик ??м юридик затлар — номинация тал?пл?рен? туры кил?че интернет-ресурсларны? ху?алары катнаша ала (?леге Нигезл?м?не? 1.3. пунктына нигезл?неп). Гариза бир?чел?рне? яш?? урыны, гражданлыгы, сайт терк?лг?н домен зонасы роль уйнамый.

Гариза кабул ителм?? с?б?пл?ре т?б?нд?гел?р була ала:

 • сайт эчт?леге хокукый яис? ?д?п нормаларына туры килми (к?чл??, милл?тара ??м динара каршылыкларны пропагандалау, порнографик эчт?лекле, кешене кимсет?че, Россия Федерациясе ??м Татарстан Республикасы законнарын бозучы, тоталитар секталарны?, финанс пирамидаларыны? ресурслары, интим-хезм?тл?р ?.б.);
 • гариза бир? моментында сайт техник яктан ?зер т?гел (хостинг эшл?ми, сайтны? кайбер б?лекл?ренд? м?гъл?мат юк яис? алар ачылмыйлар ?.б.);
 • гаризада к?рс?телг?н м?гъл?мат чынбарлык бел?н туры килми;
 • сайт алдагы б?йге т?мамланганнан бирле я?артылмаган;
 • сайтны? оригиналь эчт?леге юк;
 • сайт Internet Explorer ??м кайбер башка браузерларны? (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) со?гы версиял?ренд? д?рес к?рс?телми;
 • сайт ?ле эшл?н? ген? яис? кайбер б?лекл?рен? керг?нд? 404 хатасын бир? («бит табылмады»); ?.б.
 • сайтны? дизайн биз?леше б?тенл?й юк яис? шаблон нигезенд? ген? тупас эшл?нелг?н (Народ.ру сайтлар конструкторы сервисы ?.б.);
 • сайтта м?гън?сез, оятсыз реклама урнаштырылган;
 • сайт чаттан гыйбар?т яис? терк?лг?нн?н со? гына я махсус программа нигезенд? ген? эшли торган ресурс буларак эшли.

Хаталары ??м кимчелекл?ре т?з?телг?нн?н со? бер кат кабул ителм?г?н сайтны кабаттан терк?? (1 тапкыр гына) м?мкинлеге бар.

II этап. Номинантларны сайлап алу

6.6. Номинантларны сайлап алу методикасы

16 сентябрьдан алып гаризаларны кабул ит? туктатыла ??м Номинантларны сайлап алу этабы башлана. Жюри тарафыннан номинантларны сайлап алу 2011 нче елны? 16-30 сентябрьларында оештырыла. ??р Жюри ?гъзасы ??р номинацияд? 5 и? яхшы эшне сайлап ала.

6.7. Жюри тавыш бир? кагыйд?л?ре

Сайтларны гадел б?ял?? ?чен Жюри ?гъзалары теге яис? бу сайтны ясауда яис? эшен алып баруда б?йле булуларын Оештыру комитетына алдан ук х?б?р ит?рг? тиешл?р. Бу очракта ?леге Жюри ?гъзасы тавыш бирми, аны? урынына б?яне Оештыру комитеты ?гъзасы куя.

Нигезл?м?д? каралган вакыт д?вамында кайсы да булса Жюри ?гъзасы тавыш бирм?г?н очракта, б?яне Оештыру комитеты р?исе карары бел?н Оештыру комитеты ?гъзасы куя.

6.8. Номинантлар составын формалаштыру

??р номинацияд? Номинантлар составын Жюри б?ял?ре н?ти??сенд? б?йгене? Оештыру комитеты билгели.

III этап. ?и??чел?рне билгел??

6.9. ?и??чел?рне билгел?? методикасы

Барлык тематик номинациял?рд? д? б?йгене? ?и??чел?ре 2011 нче елны? октябрь аенда Жюри ?гъзалары тарафыннан баллар суммасы буенча билгел?н?.

6.10. Жюри тавыш бир? кагыйд?л?ре

Сайтларны б?ял??д? б?йсез караш булдыру турында 6.7. пунктында каралган нормалар б?йге ?и??чел?рен билгел?г?н вакытта да д?рес. Бу этапта Номинантларны б?ял?? Жюрины? эшче т?ркемн?ре кысаларында 10 баллы система буенча башкарыла («Дизайн ??м юзабилити», «Эчт?лек ??м интерактивлык (рус теленд?)», «Эчт?лек ??м интерактивлык (татар теленд?)», «Функциональлек, технология ягыннан камиллек ??м ???миятлелек»). Эшче т?ркемн?рне? ?гъзалары сайтларны ?з критерийлары буенча гына б?ялил?р. Мисалга, «Дизайн ??м юзабилити» эшче т?ркеме ?гъзалары сайтны? эчт?леген ??м технологик ?зенч?лекл?рен? б?я бирмил?р. Эшче т?ркемне? ??р ?гъзасы ??р Номинантка ?з б?ясен бир?, аннары ??р сайт буенча эшче т?ркем эченд? урта б?я ис?пл?п чыгарыла. Аннары ??р эшче т?ркемне? уртача б?ял?ре кушыла ??м Жюрины? уртача б?ясе килеп чыга.

Татар теленд?ге Номинациял?рд? б?ял?р куелу этабында «Содержание на русском языке и интерактивность» эшче т?ркеме ?гъзалары башка тиеш булмаган критерийлар буенча б?я ясамыйлар. Монда б?яне башка ?ч эшче т?ркем ?гъзалары гына куя.

«Татар теленд? эчт?лек ??м интерактивлык» эшче т?ркеме ?гъзалары ?з критерийлары буенча б?ял?рне татар теленд?ге номинациял?рд? ген? куя алалар.

6.11. Номинациял?рд? ?и??чел?рне ??м махсус б?л?к алучыларны билгел??

Эшче т?ркемне? ??р ?гъзасы ??р Номинантка б?я бир?. Аннары ??р сайтны? и? югары ??м и? т?б?н баллары алып ташланыла ??м ?леге эшче т?ркем куйган уртача балл санап чыгарыла. Аннары ??р эшче т?ркем куйган уртача баллар кушыла ??м Жюри куйган гомуми уртача б?я чыгарыла. ?леге уртача б?ял?р буенча Конкурсны? Оештыру комитеты тарафыннан ??р номинацияд? ?и??чел?р билгел?нел?. Бернич? Номинантны? баллары тигез булган очракта урынны билгел?? буенча со?гы х?литкеч карарны Жюри Р?исе чыгара.

Эшче т?ркемн?рне? ?гъзалары шулай ук махсус б?л?кк? кандидатларны да т?къдим ит?л?р, Жюри р?исе алар арасыннан и? лаеклысын сайлап ала.

6.12. ?и??чене билгел??д?н баш тарту

Теге яис? бу Номинацияд? Б?йге стандартларына туры килг?н эшл?р булмаган очракта, Жюри р?исе ??м Оештыру комитеты р?исене? уртак карары бел?н ?и??че билгел?нм?ск? м?мкин.

IV этап. ?и??чел?рне б?л?кл??

6.13. Б?йге Н?ти??л?рен игълан ит?

Б?йгене? н?ти??л?рен игълан ит? 2011 нче елны? ноябрь аенда Б?л?кл?? тантанасында узачак. Б?йге Н?ти??л?рен р?сми игълан ит? минутына кад?р Оештыру комитеты ??м Жюри ?гъзаларына ?и??чел?р турында аларга билгеле м?гъл?матларны башкаларга х?б?р ит? тыела. Б?л?кл?? тантанасыннан со? ?и??чел?р исемлеге б?йгене? р?сми сайтына урнаштырыла ??м б?йгене? м?г?л?мати спонсорлары, гамм?ви м?гъл?мат чаралары тарафыннан халыкка игълан ител?.

6.14. Б?йге б?л?кл?ре

 • «Татнет йолдызлары-2011» б?йгесе ?и??чесе дипломы;
 • ?и?еп чыккан сайтта урнаштыру ?чен «гомерлек» б?йге ?и??чесе электрон медале;
 • б?йге иган?чел?ре б?л?кл?ре.

6.15. ?ст?м? призлар ??м кыймм?тле б?л?кл?р

Аерым Номинациял?рд? ?и??чел?р ?ст?м? призлар бел?н б?л?кл?н? алалар. Конкурс н?ти??л?ре нигезенд? Жюри Р?исе ??м Оештыру комитеты Р?исене? уртак карары бел?н Конкурсант Махсус диплом бел?н б?л?кл?н? ала.

Оештыру комитеты ??м Жюри Татар Интернеты ?сешен? ??м Конкурсны оештыруга зур ?леш кертк?н ш?хесл?рне б?л?кли ала. Оештыру комитеты ?и??чел?рне ??м Конкурс Номинантларын ?зене? р?сми сайты ??м т?рле массак?л?м м?гъл?мат чаралары аша популярлаштыру ?стенд? эшли.

Йомгаклаучы нигезл?м?л?р

Оештыру комитетыны? барлык ?гъзалары да килешеп раслаганнан со? ?леге Нигезл?м? ?з к?чен? кер?. Нигезл?м?не? килешенг?н ??м расланган варианты Оештыру комитеты р?исенд? саклана.

?леге Нигезл?м?, кызыксынган якларны кан?гатьл?ндер? й?зенн?н, т??риб? арта бару бел?н яхшыртылырга м?мкин.

?леге Нигезл?м? б?йгене? р?сми сайтында урнаштырыла ??м б?йгед? катнашырга тел?г?н ??ркем аны? бел?н танышып чыга ала.

?ск?