Татнет йолдызлары

"Татнет йолдызлары" б?йгесе я?а д?р???г? к?ч? бел?н б?йле я?алыклар

«Татнет йолдызлары» («Tatnet yoldizlari») интернет-проектлар б?йгесе чынлап та зур ?зг?решл?р ??м я?артулар кичер?. Кич?, 29 сентябрь к?нне, Татмедиа агентылыгында узган ки??шм?д? б?йгене оештыручылар  "Татнет йолдызларын" я?а югарырак д?р???г? к?т?р? буенча фикер алыштылар.

Чыннан да, б?йгед? зур ?зг?решл?р к?тел?. Ни?аять, к?п кен? сораулар х?л ителг?ч, озак кына паузадан со? без сезне б?йге буенча т?г?лр?к м?гъл?матлар бел?н таныштыра алабыз.

Беренчед?н, б?йгене оештыручылар сафына Татмедиа агентлыгы бел?н берр?тт?н Б?тенд?нья татар конгрессы, М?д?ният министрлыгы, М?гъл?матлаштыру ??м элемт? министрлыгы ??м башка д?р???ле оешмалар кер?ч?к.

Икенчед?н, б?йгене? ?и??чел?рен билгел?п ?т? тантанасы декабрь аена к?черел?. Матур итеп ак кар т?шк?н саф декабрь ае - ел д?вамында татар интернеты ?сешен? к?з?т? ясау, ел д?вамында интернет челт?рене? татар сегментын ?стер?г? зур ?леш кертк?н интернет-проектларны? авторларын б?л?кл??, кил?се елга максатлар кую, планнарны т?ртипк? китер? ?чен бик кулай вакыт.

?ченчед?н, б?йгене? ?и??чел?рен б?л?кл?? тантанасын "Пирамида" кебек ??ркемг? таныш зур милли-м?д?ни ?з?кт? ?тк?р? планлаштырыла. ?и??чел?рне б?л?кл?? ?чен тантанага килерг? Татарстанны? ??м Россияне? к?п кен? танылган ш?хесл?ре чакырулар кабул иттел?р д? инде.

Д?ртенчед?н, ?леге д?ньяк?л?м б?йгед? ?и?г?н интернет-проектларны? авторларын б?л?кл?? ?чен призлар к?пк? саллырак ??м кыймм?тр?к булыр дип к?тел?.

?леге ?зг?решл?рд?н чыгып б?йгег? гаризалар кабул ит? сроклары озайтылды. Гаризалар кабул ит? ноябрь урталарына кад?р алып барылыр, ноябрь аены? икенче яртысында жюри ?леге проектларны б?ял?р ??м декабрь аенда без 2011 елда "Татнет йолдызлары"н тантаналы р?вешт? б?тен д?ньяга танытырбыз дип ис?плибез.

"Татнет йолдызлары" б?йгесене? оештыру комитеты барчагызга да у?ышлар тел?п кала!