Татнет йолдызлары

"Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесен? гаризалар кабул ит? ачылды!

Б?ген, 18 нче июль к?нне, "Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе старт ала. http://tatar.su адресы буенча б?йгене? я?а сайтына кереп Сез б?йге турында тулырак м?гъл?мат ала ??м аны? нигезл?м?се бел?н таныша, б?йгед? катнашу ?чен гариза тапшыра аласыз.

"Татнет йолдызлары" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе быел тугызынчы тапкыр ?тк?рел?. Дим?к, б?йгене? беренче зур юбилеена да озак вакыт калмады, диг?н с?з бу. ?леге у?айдан б?йгед? к?п кен? ?зг?решл?р ??м я?артулар булды.

Б?йгене? и? беренче зур я?алыгы - аны? ?ит?кчесе алышынуда. Б?йгег? нигез салып, к?п еллар д?вамында аны ?ит?кл?п килг?н Айнур Сибгатуллин быел дилбег?не икенче татар интернетчысы - Раил Гатауллинга тапшырды. Айнур Сибгатуллин ?зе б?йгене? р?ист?ше булып кала.

Шул ис?пт?н Оештыру комитетында да кайбер ?зг?решл?р бар. Быел Оештыру комитетыны? нигез составы:

  • Раил Гатауллин – «Белем.ру» ?Ч? директоры, belem.ru интернет-порталына ??м «Белем ?????рл?ре» Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесен? нигез салучы, Оештыру комитеты р?исе;
  • Айнур Сибгатуллин, «Яклау» татар юристлары союзы р?исе, Оештыру комитеты р?ист?ше;
  • Ф?рит Шагиахметов – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? Генераль директорыны? беренче урынбасары;
  • Нурия Беломоина – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? Генераль директоры урынбасары;
  • Марсель Гильмеев – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? гамм?ви матбугат чаралары бел?н эшл?? идар?се башлыгы;
  • Л?йс?н Х?лимова – Татарстан Республикасы «Татмедиа» гамм?ви коммуникациял?р агентлыгыны? б?лек м?дире.

"Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесе быел ки?р?к масштабларда барыр дип планлаштырыла - б?йгене оештыруга Татарстан Республикасыны? к?п кен? министрлыклары тартылыр дип к?тел?, аларны? в?килл?ре д? Оештыру комитетына кертел?ч?к.

Б?йгене? р?сми сайты я?артылды, анда м?мкинлекл?р ??м м?гъл?мат даими тулылана барачак.

Шулай ук б?йгене? ?зен? д? зур гына ?зг?решл?р кертелде. Б?йгед? номинациял?р ?зг?ртелде, татар телле номинациял?р саны артты, махсус б?л?кл?р тапшыру максат итеп куелды.

"Татнет йолдызлары - 2011" б?йгесе номинациял?ре ??м махсус б?л?кл?ре т?б?нд?гел?р:

 

1. Тематик номинациял?р*

1. Масс-медиа:

Периодик челт?р басмалары; традицион басма массак?л?м м?гъл?мат чараларыны? (газеталар, журналлар ?.б.) челт?р версиял?ре яис? алар т?зег?н веб-ресурслар; теле-, радиотапшыру массак?л?м м?гъл?мат чаралары cайтлары.

2. Татарский мир и Татарстан (Татар д?ньясы ??м Татарстан)

Д?ньядагы татар ыруглары сайтлары; Татарстан Республикасы ш???рл?ре ??м районнарына багышланган р?сми ??м р?сми булмаган сайтлар.

3. Наука и образование (Ф?н ??м м?гариф):

Балалар бакчалары, м?кт?пл?р, гимназиял?р, лицейлар, ял ит? лагерьлары, м?кт?п китапхан?л?ре, балалар ?чен ресурсларны эчен? алучы, югары ??м махсус урта уку йортлары сайтлары; м?гариф ?лк?сен? яис? т?рле уку дисциплиналарына багышланган ресурслар, ф?нни эзл?н? институтлары ??м башка ф?нни учреждениел?р cайтлары, ф?нни-техник китапхан?л?р ??м м?гъл?мат базалары, татар гаил?л?рен? ??м милли т?рбияг? багышланган сайтлар.

4. Культура и искусство, история (М?д?ният ??м с?нгать, тарих):

Музыкага, р?сем с?нгатен?, театрга, кинога, ?д?биятка, тарихка багышланган сайтлар, с?нгать ?с?рл?рене? электрон коллекциял?ре, музыкаль ??м т?рле и?ат т?ркемн?ре, башкаручыларны? сайтлары, ?зл?рене? кумирлары турында ?анатарлары т?зег?н сайтлар.

5. Краеведение, туризм, спорт и здоровый образ жизни (Туган якны ?йр?н?, туризм, спорт ??м с?лам?т яш?? р?веше):

Туган якны ?йр?н?г?, туризмга, спорт ??м с?лам?т яш?? р?вешен?, Татарстан Республикасында тормыш иминлеге торышына багышланган сайтлар.

6. Предпринимательство (Эшм?к?рлек):

Татарстан Республикасында коммерция эшч?нлеген алып баручы оешмаларны? сайтлары.

7. Общественные объединения (И?тимагый оешмалар)

И?тимагый фондлар ??м коммерция эшч?нлеген алып бармаган башка т?р оешмаларны? сайтлары, шулай ук т?рле программалар, акциял?р ??м и?тимагый характердагы т?рле чараларга багышланган сайтлар.

* бу номинациял?рд? рус теленд?ге эчт?лек кен? б?ял?н?.

2. Татар теленд?ге номинациял?р

1. Гамм?ви м?гъл?мат чаралары

Татар теленд? чыгучы периодик челт?р басмалары; традицион басма м?гъл?мат чараларыны? (газеталар, журналлар ?.б.) челт?р версиял?ре яис? алар т?зег?н веб-ресурслар; теле-, радиотапшыру массак?л?м м?гъл?мат чаралары cайтлары.

2. Татар д?ньясы ??м Татарстан

Татар теленд? ясалган д?ньяк?л?м татар ыруглары сайтлары; Татарстан Республикасы ш???рл?ре ??м районнарына багышланган р?сми ??м р?сми булмаган сайтлар.

3. Ф?н ??м м?гариф, тел ??м т?рбия

Ф?н ??м м?гариф ?лк?сен? багышланган татар теленд? ясалган сайтлар, шул ис?пт?н балалар бакчалары, м?кт?пл?р, гимназиял?р, лицейлар, ял ит? лагерьлары, м?кт?п китапхан?л?ре, балалар ?чен ресурсларны эчен? алучы, югары ??м махсус урта уку йортлары сайтлары; м?гариф ?лк?сен? яис? т?рле уку дисциплиналарына багышланган ресурслар, ф?нни эзл?н? институтлары ??м башка ф?нни учреждениел?р cайтлары, ф?нни-техник китапхан?л?р ??м м?гъл?мат базалары.

4. М?д?ният ??м с?нгать, тарих

Музыкага, р?сем с?нгатен?, театрга, кинога, ?д?биятка, тарихка багышланган татар телле сайтлар, с?нгать ?с?рл?рене? электрон коллекциял?ре, музыкаль ??м т?рле и?ат т?ркемн?ре, башкаручыларны? сайтлары, ?зл?рене? кумирлары турында ?анатарлары т?зег?н сайтлар.

5. Туган якны ?йр?н?, туризм, спорт ??м с?лам?т яш?? р?веше

Туган якны ?йр?н?г?, туризмга, спорт ??м с?лам?т яш?? р?вешен?, Татарстан Республикасында тормыш иминлеге торышына багышланган татар теленд? эшл?п кил?че сайтлар.

6. Эшм?к?рлек ??м и?тимагый эшч?нлек

Коммерцияле/коммерцияле булмаган оешмалар ??м и?тимагый фондларны? татар теленд? эшл?п кил? торган сайтлары, т?рле программалар, акциял?р ??м и?тимагый характерда булган башка чараларны? татар телле сайтлары.

3. Махсус б?л?кл?р

1. Габдулла Тукай ??м аны? и?атына багышланган и? яхшы сайт

Тууына 125 ел у?аеннан, татар халык шагыйре, ?д?би т?нкыйтьчесе, публицисты ??м т?р?ем?чесе Габдулла Тукай га ??м аны? и?антына багышланган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (2.1.4 ??м 2.2.4 номинациял?ре н?ти??л?ре буенча).

2. Юл х?р?к?те иминлеген? багышланган и? яхшы сайт

Юл х?р?к?те иминлеге д??л?т инспекциясе (ЮХИДИ) оешуга 75 ел тулу у?аеннан Татарстан Республикасында юл х?р?к?те иминлеген? багышланган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (барлык номинациял?р н?ти??л?ре буенча).

3. Татарстан Республикасыны? д??л?т телл?ренд? ясалган и? яхшы сайт

Татарстан Республикасыны? ике д??л?т теленд? д? у?ышлы эшл?п кил? торган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (барлык номинациял?р н?ти??л?ре буенча).

4. И? яхшы татар телле сайт

Татар теленд? у?ышлы эшл?п кил? торган и? яхшы сайт б?л?кл?н? (татар теленд?ге номинациял?р н?ти??л?ре буенча).

Гаризалар кабул ит? быел 15 нче сентябрьга кад?р озайтылды, б?л?кл?? тантанасы ис? ноябрь аена планлаштырылган.

Б?йгед?ге барлык я?артулар бел?н д? тулысынча танышып чыгу ?чен сезне б?йгене? Нигезл?м?се бел?н танышып чыгарга чакырабыз! Фикерл?регезне ??м т?къдимн?регезне, б?йге бел?н б?йле сорауларыгызны аны? форумында терк?леп язып чыга аласыз.

Нигезл?м? бел?н танышканнан со? сезне? барыгызны да "Татнет йолдызлары - 2011" Б?тенд?нья интернет-проектлар б?йгесенд? к?теп калабыз. Х?ерле с?гатьт?!