Татнет йолдызлары

"Татнет йолдызлары" турында

Конкурс ел саен Интернет челт?рене? татар сегментында аеруча зур ???миятк? ия булган, Татарстан Республикасы д??л?т телл?ренд? (татарча ??м/яис? рус теленд?) яис? Татарстан Республикасына багышлап башка телл?рд? ясалган м?гъл?мати ресурсларны барлау максатыннан ?тк?рел?.

Б?йгене? т?п максаты булып и?ат, аралашу, ял ит?, ??н?ри эшч?нлек ?чен я?а мохит буларак м?гъл?мати интернет-тир?лек ?сешен? ярд?м к?рс?т? тора, ул т?б?нд?ге максатларны да к?з алдында тота:

  • татар интернет-??мгыятьл?рен консолидациял?? ??м берл?штер?;
  • татар телен ??м м?д?ниятын ?стер?д? Интернет глобаль челт?ре ??м м?гъл?мати технологиял?р м?мкинлекл?рен файдалану;
  • Интернет челт?ренд? татар м?гъл?мати тир?леген формалаштыру ??м татар телен Интернет челт?ренд? куллану сферасын ки??йт?;
  • у?ай ??м?гатьчелек карашын булдыру, Интернет глобаль челт?рене? татар милли сегментын ?стер?д? Татарстан Республикасы д??л?т хакимияте ??м идар? ит? органнарын, татар бизнес ??м?гатьчелеген, татар и?тимагый оешмаларын ??м б?тен д?ньяда таралып урнашкан барлык татарларны актив катнашуга ?йд??;
  • Татарстан Республикасыны? и? яхшы м?гъл?мати ресурсларын, шулай ук Интернетта урнаштырылган татар этно-компонентлы татар телле м?гъл?мати ресурсларны таныту;
  • Интернет челт?рен файдалануда и? яхшы технологиял?рне, стратегиял?рне, метод ??м алымнарны файдалануга ?йд??;
  • Интернет челт?ренд? Татарстан Республикасыны? м?д?ни мирасын популярлаштыру;
  • д??л?т, бизнес ??м ??м?гатьчелек арасында эшлекле диалог ?сеше ?чен м?йданчык сыйфатында и? яхшы интернет-ресурслардан файдалануга ?йд??;
  • Татарстан Республикасында барган ??м республика тарафыннан аннан еракларда оештырылып ?тк?рел? торган ???миятк? ия чаралар турында х?б?р итеп тору.